Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình”

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình”

 •   17/03/2024 07:34:39 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo cung cấp cho học viên những hiểu biết về quy trình và xây dựng ekip sản xuất chương trình truyền hình, phát triển tư duy hình ảnh, ngôn ngữ truyền hình, thành thạo kỹ năng phát hiện vấn đề, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất, phỏng vấn, tác nghiệp và kinh nghiệm xử lý tại hiện trường, dẫn chương trình, kỹ năng biên tập...
Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”

 •   17/03/2024 07:31:19 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo nghiệp vụ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng truyền thông và quan hệ công chúng cần thiết để có thể áp dụng ngay khi vào làm việc tại các công ty, cơ quan, tổ chức.
Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

 •   17/03/2024 07:28:51 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”

 •   17/03/2024 07:21:35 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”, nội dung cụ thể như sau:
Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng quản trị website

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng quản trị website

 •   02/01/2024 11:24:40 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (5)

Tuyển sinh khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”

 •   02/01/2024 11:17:36 AM
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (5)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông

 •   14/11/2023 10:46:15 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên

Tuyển sinh Khóa đào tạo Kỹ năng quản trị website

 •   14/11/2023 10:39:36 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (2)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

 •   14/11/2023 10:29:02 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (3)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng

 •   14/11/2023 10:10:23 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (4)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

 •   14/11/2023 10:06:17 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”, nội dung cụ thể như sau:
Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

 •   14/11/2023 09:59:48 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng dẫn chương trình”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (6)

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông

 •   15/10/2023 12:58:45 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (5)

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng quản trị website

 •   15/10/2023 12:55:29 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”, nội dung cụ thể như sau:
Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

 •   15/10/2023 12:47:22 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng dẫn chương trình”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (4)

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

 •   15/10/2023 12:41:12 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”, nội dung cụ thể như sau:
Chuyển đổi số BC

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí

 •   15/10/2023 12:33:49 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (3)

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng

 •   15/10/2023 12:28:42 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (2)

Tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông

 •   15/10/2023 12:24:09 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây