Thiết kế chưa có tên (5)

Tuyển sinh khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”

 •   02/01/2024 11:17:36 AM
 •   Đã xem: 826
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (5)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông

 •   14/11/2023 10:46:15 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên

Tuyển sinh Khóa đào tạo Kỹ năng quản trị website

 •   14/11/2023 10:39:36 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (2)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

 •   14/11/2023 10:29:02 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (3)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng

 •   14/11/2023 10:10:23 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (4)

Tuyển sinh Khóa đào tạo Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

 •   14/11/2023 10:06:17 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”, nội dung cụ thể như sau:
Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

 •   14/11/2023 09:59:48 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng dẫn chương trình”, nội dung cụ thể như sau:
Tuyển sinh lớp bổ túc để dự tuyển Bậc tiến sĩ ngành Báo chí học

Tuyển sinh lớp bổ túc để dự tuyển Bậc tiến sĩ ngành Báo chí học

 •   13/11/2023 08:33:19 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ các ngành nhóm Báo chí truyền thông đủ điều kiện xét tuyển sau đại học bậc Tiến sĩ.
Tuyển sinh lớp bổ túc để dự tuyển Bậc thạc sĩ ngành Báo chí học, ngành Quản trị BCTT

Tuyển sinh lớp bổ túc để dự tuyển Bậc thạc sĩ ngành Báo chí học, ngành Quản trị BCTT

 •   13/11/2023 08:27:28 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí học đủ điều kiện xét tuyển sau đại học bậc thạc sĩ.
Thiết kế chưa có tên (6)

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông

 •   15/10/2023 12:58:45 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (5)

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng quản trị website

 •   15/10/2023 12:55:29 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”, nội dung cụ thể như sau:
Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình

 •   15/10/2023 12:47:22 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng dẫn chương trình”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (4)

Tuyển sinh khoá đào tạo Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

 •   15/10/2023 12:41:12 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”, nội dung cụ thể như sau:
Chuyển đổi số BC

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí

 •   15/10/2023 12:33:49 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (3)

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng

 •   15/10/2023 12:28:42 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (2)

Tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông

 •   15/10/2023 12:24:09 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên (1)

Tuyển sinh khoá đào tạo Nghiệp vụ truyền hình

 •   15/10/2023 12:19:37 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Truyền hình”, nội dung cụ thể như sau:
Thiết kế chưa có tên

Tuyển sinh khoá đào tạo Nhiếp ảnh cơ bản

 •   15/10/2023 12:14:13 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nhiếp ảnh cơ bản”, nội dung cụ thể như sau:
ho so thi THPT quoc gia 2019 2203085507

Điểm chuẩn các ngành của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông năm 2023

 •   05/09/2023 08:57:31 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn tuyển sinh hệ chính quy năm 2023. Theo đó, các ngành đào tạo của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông vẫn giữ mức điểm thuộc top đầu của nhà trường.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây